УЧРЕДЯВАНЕ

02.03.2010 г.

АКТУАЛНО

Йоана Петрова от СУ „Христо Ботев“, гр. Балчик е новият председател на ОбУП.

СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ

13 ФЕВРУАРИ 2020 г.

ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ

Ученическият парламент е извънучилищен доброволен форум на младите хора от Община Балчик. В него членуват ученици от пети до дванадесети клас, легитимно избрани от ученическите съвети на училищата на квотен принцип. Изграждането на УП има за цел:
- да координира, обединява и насочва дейността на младите хора от общината с общинските и държавни институции на местно ниво за успешно развитие и реализиране на общинската политика за младежта.
- да подпомага личностното изграждане и развитие на младите хора, като свободни граждани на демократично общество, чрез включването им в обществения живот.
- да приобщава младите хора към постиженията на съвременния свят и да потенцира участието има в национални и международни програми и инициативи.

Учредително тържествено заседание

На тържественото заседание присъстваха 40 ученици от общо 44, /четирима отсъстваха по уважителни причини/. Заседанието на парламента се откри от най-"възрастния" по традиция парламентарист - ученичката Иванела Иванова - председател на Ученическия съвет при СОУ "Хр. Ботев" гр. Балчик. В хода на заседанието се приеха Устав, Правилник и избор на структура на УП. След изчерпване на дневния ред на заседанието, всички си направиха първата обща снимка пред Община Балчик. Новоизбраният председател на Ученическия парламент Петър Морянов от IX клас на СОУ "Хр. Ботев" гр. Балчик, поднесе цветя пред паметника на загиналите наши съграждани за освобождението на България послучай 3 март. Учениците от Клуб "Компютър" при ОДК - Балчик, Карина Димчева - IX клас и Жоро Иванов - VII клас, представиха презентации на теми: "3 март" и "Баба Марта".

Снимки